ETIKA PUBLIKOVANIA V ČASOPISE

 

Publikačná politika a etika vedeckého časopisu Vojenské reflexie je základným dokumentom, ktorý zaväzuje k dodržiavaniu etických princípov a osvedčených postupov (podľa COPE, https://publicationethics.org/) pri publikovaní príspevkov najvyššej kvality. Pre naplnenie etickej a publikačnej politiky si vyžaduje aktívnu účasť a dodržiavanie všetkých zásad zúčastnených strán – autormi, recenzentmi, redakčnou radou a redakciou časopisu.

Publikačná politika

Príspevky publikované vo vedeckom časopise Vojenské reflexie sú zamerané na oblasti bezpečnostné a strategické štúdie, operačné umenie a taktika, ekonomika a manažment obranných zdrojov, spoločenské, humanitné a sociálne vedy, politické vedy a medzinárodné vzťahy, vojenské technológie a technologické štúdie, vojenská a policajná teória a prax, celoživotné a kariérne vzdelávanie.

Redakčná rada a redakcia časopisu Vojenské reflexie (RRaRČ) je vytvorená z uznávaných odborníkov v oblasti bezpečnostných vied. Redakcia zverejňuje mená a pracoviská členov redakčnej rady, ako aj aktualizované kontaktné informácie na webovej stránke časopisu. Redakcia časopisu je zodpovedná za rozhodovanie o tom, ktorý z predložených príspevkov bude publikovaný. RRaRČ sa riadi zásadami časopisu, pričom musia byť dodržané platné právne predpisy, najmä požiadavky, ktoré sú platné v súvislosti s urážkou na cti, porušovaním autorských práv a plagiátorstvom. Všetky predložené príspevky sú hodnotené spôsobom double-blind peer-review (identita autorov a recenzentov je vzájomne skrytá). Nepublikované materiály, ktoré sú obsahom rukopisov, nesmú byť použité vo vlastnom výskume editora bez výslovného písomného súhlasu autora.

Publikačná etika

Povinnosti autorov:

 1. Autori poskytujú pre časopis Vojenské reflexie pôvodné alebo prehľadové články. Okrem toho majú možnosť poskytnúť aj recenzie alebo informácie.
 2. Autori poskytujú svoje rukopisy exkluzívne časopisu Vojenské reflexie a pred rozhodnutím redakčnej rady ich neuverejnia v iných časopisoch.
 3. Paralelné predkladanie rukopisu do viac než jedného časopisu súčasne predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 4. S každým predloženým príspevkom sa zaobchádza ako s dôverným dokumentom. Obsah príspevkov nesmie byť recenzentom zverejnený ani inak poskytnutý tretej strane.
 5. Informácie získané prostredníctvom hodnotiaceho procesu sú dôverné a nesmú sa využívať na osobné účely.
 6. Príspevky by mali obsahovať abstrakt, kľúčové slová, cieľ, metodologickú a výsledkovú časť, záver a zoznam bibliografických odkazov potrebné k umožneniu adekvátneho recenzného posúdenia predložených príspevkov.
 7. Predkladaný príspevok dodržiava citačné normy. Správna a úplná citácia autorov musí byť vždy uvedená.
 8. Pri citovaní musí autor práce dodržiavať etické normy vo vzťahu k cudzím myšlienkam a výsledkom, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch (v použitej literatúre).
 9. Pri odkazoch na publikované zdroje musí byť jasné označenie toho, čo sa preberá, od koho sa preberá a presná identifikácia zdroja, z ktorého sa preberá informácia.
 10. Autori musia jasne uviesť akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov. Organizácie, ktoré financovali výskum, musia byť špecifikované pri prvom predkladaní a musia byť v príspevku tiež uvedené.
 11. Od autorov sa vyžaduje, aby svoje príspevky upravili podľa stanovísk recenzentov a zaslali ich redakcii do termínu uzávierky v súlade s vypracovaným recenzným posudkom recenzenta.
 12. Kritika recenzentov má byť vnímaná ako príležitosť na zlepšenie príspevku.
 13. Predkladaný príspevok obsahuje úplný zoznam autorov, ktorí prispeli k uvádzanému výskumu (príspevku). Dodatočné pridávanie autorov nie je akceptovateľné.
 14. Autor(i) príspevku nesie(ú) plnú zodpovednosť za predložený príspevok(y).
 15. Všetky podvodné alebo vedome nepresné skutočnosti uvádzané v príspevku predstavujú neetické správanie a sú neprijateľné.

Povinnosti recenzentov a recenzné konanie:

 1. Každý príspevok je posúdený dvoma recenzentmi, pričom recenzné konanie je obojstranne anonymné. Podľa pripomienok recenzentov môže byť práca vrátená autorovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zaslaním príspevku do redakcie nevzniká autorovi právny nárok na jeho uverejnenie.
 2. Recenzenti sú vyberaní na základe ich uznávaných odborných poznatkov vo vedeckej komunite, do ktorej patria.
 3. Recenzent komunikuje s predsedom redakčnej rady (určeným zástupcom redakcie časopisu).
 4. Každý recenzent, ktorý sa cíti nedostatočne kvalifikovaný na posúdenie predloženého rukopisu, alebo vie, že nemá dostatok času na posúdenie rukopisu o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí predsedu redakčnej rady (určeného zástupca redakcie časopisu).
 5. Recenzent odmietne posúdenie príspevku, pri ktorom by mohol vzniknúť konflikt záujmov.
 6. Predložený príspevok je hodnotený objektívne, bez zaujatosti alebo zvýhodnenia príspevku akejkoľvek povahy.
 7. Recenzenti by mali okamžite informovať redaktorov, ak sa v rámci predloženej práce identifikuje akákoľvek forma plagiátorstva vrátane „recyklácie textu a údajov“, ako aj „nadbytočnej alebo duplicitnej publikácie“.
 8. Recenzent posudzuje príspevok s dostatočným časovým rámcom, na zabezpečenie komplexného posudku príspevku.
 9. Recenzenti musia udržiavať všetky informácie týkajúce sa recenzného konania v tajnosti pred tretími stranami.
 10. Aby sa predišlo prípadnému konfliktu záujmov, príspevky členov redakčnej rady posudzujú recenzenti, ktorí nie sú zaradení do redakčnej rady. V takomto prípade budú vybraní hodnotitelia z iných geografických oblastí.
 11. Záverečné rozhodnutie vo veci akceptácie alebo zamietnutia príspevku je v plnej kompetencii redakčnej rady.

Povinnosti členov redakčnej rady:

 1. Redakcia časopisu Vojenské reflexie zabezpečí, aby všetky publikované materiály boli v súlade s medzinárodne uznávanými etickými smernicami.
 2. V prípade vážnych chýb v príspevku bude nasledovať okamžitá reakcia, ktorá by mohla viesť k úplnému stiahnutiu článku.
 3. Editor bude okamžite reagovať na prípadné pochybenia alebo nevhodné správanie sa akejkoľvek zúčastnenej strany v publikačnom procese (vrátane autorov a recenzentov). Môže sa jednať o malé pochybenia až po závažné porušenia publikačnej etiky. Pri riešení takýchto situácií sa bude postupovať podľa smerníc publikovaných Publication Ethics Committee (COPE). Redakčná rada má právo odmietnuť príspevok pri zistení nedodržania zásad Publikačnej etiky.
 4. Redakčná rada má právo prijať alebo odmietnuť príspevky založené výlučne na ich dôležitosti, originality a prínosu pre zameranie časopisu.
 5. Redakčná rada zachováva anonymitu recenzentov.


Copyright a prístup

 • Vedecký časopis Vojenské reflexie patrí medzi časopisy s otvoreným prístupom, ktorý využíva model financovania, kde čitateľ aj inštitúcie majú nespoplatnený prístup. Podporujeme práva užívateľov „čítať, sťahovať, kopírovať, distribuovať, tlačiť a hľadať plné texty štúdií“, ktoré sú v časopise.
 • Časopis nevyberá poplatky za uverejnenie príspevkov.
 • Vedecký časopis Vojenské reflexie používa pri recenzovaných článkoch aj ostatných textoch, ktoré publikuje, licenciu Creative Commons Attribution 4.0. Spolu s odovzdaním príspevku do redakcie časopisu autor súhlasí s použitím licencie CC BY 4.0 vo svojej práci.
 • Autor udeľuje vedeckému časopisu Vojenské reflexie právo prvého publikovania. Copyright vydavateľ ponecháva autorom. Autori sú teda oprávnení zverejniť svoju štúdiu na svojej webstránke, na akademických sociálnych sieťach alebo ju zviditeľniť iným spôsobom.

Archivovanie

 • Editor zabezpečí digitálne uchovávanie prístupu k obsahu časopisu Akademickou knižnicou v Liptovskom Mikuláši. 

 

PARTNERI:

Politické vedy


KONTAKT:

Redakcia časopisu Vojenské reflexie  
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Tel:  +421 960 423524, +421 960 422620
Demänová 393 Fax:  +421 960 423036
031 01  Liptovský Mikuláš E-mail redakcie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Slovenská republika  

GDPR - Ochrana osobných údajov (.pdf 125kB)

Copyright © 2006 – 2020 Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika