POKYNY PRE AUTOROV

 

Články v súbore (Microsoft Word 2003-2019) posielajte na adresu redakcie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Publikovanie článkov v časopise je bezplatné – to znamená, že od autorov nie sú vyžadované žiadne poplatky.

Časopis vychádza v elektronickej forme:

 • dvakrát ročne v SJ a ČJ, v júni a v decembri,
 • jedenkrát ročne v AJ v decembri.

Uzávierka pre prijímanie článkov v SJ a ČJ:

 • do 30. apríla sa prijímajú články, ktoré budú uverejnené v čísle 1 príslušného kalendárneho roka.
 • do 30. októbra sa prijímajú články, ktoré budú uverejnené v čísle 2 príslušného kalendárneho roka.

Uzávierka pre prijímanie článkov v AJ:

 • do 30. októbra sa prijímajú články, ktoré budú uverejnené v čísle 3 príslušného kalendárneho roka.

Podľa obsahu sa rozlišujú dva základné typy vedeckých článkov1:

 • pôvodné články, ktoré prinášajú nové (objavné) informácie, nové výsledky, postupy alebo zistenia,
 • prehľadové články, ktoré sumarizujú alebo syntetizujú údaje z literatúry. Predstavujú opisné a/alebo kritické zhodnotenia pôvodných článkov a obyčajne obsahujú rozsiahly zoznam literatúry.

Okrem vedeckých článkov je možné v uvedenom časopise publikovať aj recenzie a informácie:

 • Recenzia analyzuje a vyjadruje osobné hľadisko na publikáciu a jej aj o tom, či splnila svoj účel. Poskytuje svoj postoj inému čitateľovi.
 • Informácia je správa o realizovanej alebo plánovanej udalosti (napr. konferencia).

Rozsah a forma rukopisu (článku):

 • článok je možné publikovať v slovenskom jazyku, českom jazyku a anglickom jazyku,
 • v článku v SJ, ČJ uveďte pod názvom aj jeho anglicky preklad,
 • v článku spracujte abstrakt (v rozsahu od 10 do 12 riadkov),
 • v článku uveďte kľúčové slová v anglickom jazyku (5-10 kľúčových slov),
 • na konci textu uveďte úplnú kontaktnú adresu pracoviska autora spolu s pracovným zaradením autora, vrátane telefónneho čísla a e-mailu,
 • v záujme prehľadnosti je vhodné členiť články do kapitol.
 • pre vedecký článok je stanovený rozsah 8 - 20 strán (minimálne 36 000 znakov vrátane medzier),
 • pre recenziu a informáciu spracovať v rozsahu 1 - 4 strany,

Štruktúra článku:

 • využiť princíp IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion)2
 • Abstrakt – v anglickom jazyku (rozsah 10 – 12 riadkov).
 • Kľúčové slová – v anglickom jazyku (5 – 10 kľúčových slov).
 • Úvod – zámer a identifikácia kľúčových informácii článku (zhrnutie alebo informácia o súčasnom stave), definovanie cieľa článku, použité metódy a metodológia.
 • Jadro – prehľad skúmanej problematiky, hlavné zistenia a vlastná interpretácia prínosu výskumu,
 • Záver – rekapitulácia výsledkov výskumu a návrhy pre teóriu a prax.
 • Bibliografické odkazy – Harvardský systém citovania. Norma STN ISO 690 (01 0197) – Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.

Vzor článku:

AUTORSKÉ PRÁVA

Časopis Vojenské reflexie si vyhradzuje právo upravovať prijaté články. Autori budú po úspešnej recenzii vyzvaní na odsúhlasenie finálnej verzie.

Autori si ponechávajú autorské práva a udeľujú časopisu právo na prvú publikáciu zverejnením on-line na stránke časopisu Vojenské reflexie. Ich dielo je  súčasne licencované na základe medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0), ktorá umožňuje ostatným zdieľať dielo s potvrdením autorstva diela a počiatočným zverejnením v tomto časopise.

Autori môžu uzavrieť samostatné, dodatočné zmluvné dodatky o nevýhradnej distribúcii verzie svojej práce publikovanej v časopise (napr. kvôli jej umiestneniu do inštitucionálneho úložiska alebo knižnému publikovaniu), s uvedením jej prvotného publikovania v tomto časopise.

 

Režim otvoreného prístupu Creative Commons a Open Access

Open Access (OA) – definuje poskytovanie on-line prístupu k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv. Otvorený obsah sa zvyčajne charakterizuje skratkou 4R:

 • reuse (právo opakovane používať obsah v jeho nezmenenej podobe),

 • revise (právo adaptovať, modifikovať, spracovať a meniť obsah),

 • remix (právo kombinovať originálny a revidovaný obsah s iným obsahom, aby sa vytvorilo niečo nové)

 • redistribute (právo zdieľať rozmnoženiny originálneho obsahu, ako aj zmenený obsah s inými ľuďmi).3

   


1 Meško, D., Katuščák, D., Bernadič, M., Žiaková, K., Pullmann, R., 2004, Akademická príručka. Vydavateľstvo Osveta, Martin, 316 s

2 Dobbersteinová, J. a kol. 2019. Sprievodca svetom vedeckého publikovania. Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava. ISBN978-80-89965-17-5

3 https://openaccess.cvtisr.sk/ 

 

PARTNERI:

Politické vedy


KONTAKT:

Redakcia časopisu Vojenské reflexie  
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Tel:  +421 960 423524, +421 960 422620
Demänová 393 Fax:  +421 960 423036
031 01  Liptovský Mikuláš E-mail redakcie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Slovenská republika  

GDPR - Ochrana osobných údajov (.pdf 125kB)

Copyright © 2006 – 2020 Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika